Parabolantenn


Regler för uppsättning av paraboler gällande för bostadsrättsinnehavare tillhörande Riksbyggens BRF Stockholmshus nr 24.

  1. Bostadsrättsinnehavare har generellt sett inte rätt att montera parabol på fastigheten utan tillstånd av bostadsrättsföreningens styrelse.
  2. Styrelsen godkänner dock parabolantenner med en största radie av 1 meter, om montering sker på ett sådant sätt att hela parabolantennen, d v s såväl tallrik som signalhuvud, befinner sig innanför balkongräcket. Paraboler av nämnda storlek och monterade på detta sätt omfattas enligt gällande regler ej av bygglovsplikt. Annan placering av parabol kan ej godkännas. Montering på fasad/vägg/tak inne på balkongen är alltså inte tillåtet!
  3. Parabolen ska monteras på insidan av balkongen exempelvis med teleskopfäste mellan golv och tak, eller en ställning på balkonggolvet, eller på insidan av räcket. Sätter du den utanför räcket eller på fasaden av huset så är du utanför ditt juridiska område. Med fasad menas också väggarna på balkongen. Det får inte finnas risk att den kan lossna. Ansvaret för att parabolantenn är betryggande fastsatt åvilar ALLTID bostadsrättsföreningen. Styrelsen har därför beslutat att besiktiga och godkänna uppsättningen av samtliga paraboler.
  4. Parabol får ej avsevärt påverka fastigheternas yttre utseende. Detta innebär att en parabol med olämplig färg, olämplig placering eller storlek kan bli föremål for åtgärder enligt gällande plan- och bygglag.
  5. Bostadsrättsinnehavaren skall utöva tillsyn och underhåll av parabolantennen och är ansvarig för de skador den kan orsaka på såväl människor som på fastighet.
  6. Bostadsrättsinnehavaren är vid avflyttning ansvarig för de eventuella skador på fastigheten som monteringen orsakat.
  7. Om dessa regler inte följs kan bostadsrättsföreningen komma att säga upp bostadsrättsinnehavaren för avflyttning på grund av nyttjanderättens förverkande enligt 7 kapitlet, 9 § i bostadsrättslagen.